VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Škola » Studijní obory » 65-42-M/01 Hotelnictví » Vyučované předměty » Cestovní ruch

Cestovní ruch

Obsah vychází ze skutečnosti, že cestovní ruch představuje širokou škálu oborů a profesí, které se v komplexu podílejí na uspokojování potřeb a požadavků všech účastníků cestovního ruchu. Kromě poznatkového multidisciplinárního základu poskytuje obsahový okruh mimořádnou příležitost k formování žádoucích osobnostních, profesionálních postojů žáků, k rozvíjení jejich komunikativních, organizačních ale i koncepčních dovedností i podnikatelských schopností. Naskýtá se vhodné využití souvislostí se společenskovědním a jazykovým vzděláváním a uplatnění psychologie a znalosti kulturních specifik k vytváření žádoucích interkulturních vztahů.

V tomto odborném okruhu se vyučují následující předměty:

Turismus

Cílem předmětu je dát studentovi úvodní informace o cestovním ruchu (v mezinárodním pojetí turismus) jako o jednom z hlavních trendů současného vývoje lidské společnosti, seznámit ho s odbornou terminologií, s historií turismu a s významem a postavením turismu  v hospodářství regionu, států i celého světa.

Předmět seznámí studenty s principy trvale udržitelného rozvoje, podá základní informace o právním prostředí cestovního ruchu a připraví studenty na další studium problematiky v navazujících odborných předmětech.

Pojetí výuky

Výuka je vedena formou výkladu, interaktivních přednášek a diskusí s požadavkem na samostatnou práci s textem, probíhá v odborné učebně určené pro výuku cestovního ruchu.

Geografie

Obecným cílem předmětu je prohloubit geografické znalosti žáků získané na ZŠ, a to především v oblasti regionální geografie. Vzhledem k velmi malé hodinové dotaci budou žáci seznámeni s modelovými regiony a státy světa.

Učivo je rozděleno na tematické celky, které žáky postupně seznámí se státy Evropy i světa. Žák je seznámen s polohou, rozlohou, přírodními, společenskými i hospodářskými poměry, zvláštnostmi i podobnostmi jednotlivých světadílů, vybraných makroregionů světa a modelových států.

Pojetí výuky

Výuka je vedena formou interaktivních přednášek, praktických cvičení a samostatné práce. Učitel využívá moderní audiovizuální techniky, žáci pracují s textem, mapami a dalšími informačními zdroji.

Zeměpis cestovního ruchu

Cílem předmětu je seznámit žáky s geografickými podmínkami rozvoje cestovního ruchu v ČR. Žáci se postupně seznamují se 17 turistickými regiony ČR, nejvýznamnějšími kulturními, historickými a přírodními atraktivitami daných oblastí. Dále je cílem vytvořit přehled o geopolitické povaze zemí Evropy i světa, o jejich přírodních a kulturně historických předpokladech pro cestovní ruch.

Pojetí výuky

Výuka je vedena formou interaktivních přednášek, praktických cvičení a samostatné práce. Žáci pracují s textem, s mapami a dalšími informačními zdroji.

Metodika průvodcovské činnosti

Předmět je zaměřen na metodiku průvodcovské činnosti, na její hlavní pravidla s důrazem na psychologicko-pedagogické aspekty práce průvodce. Zabývá se současným řízením a organizací průvodcovských služeb u nás. Žáci se seznámí s jednotlivými druhy průvodcovských služeb, zásadami přípravy na akci a povinnostmi průvodce či delegáta. Důraz je kladen na přípravu výkladu a zpracování dostupných informací.

Pojetí výuky

Výuka probíhá formou skupinového vyučování, praktických průvodcovských cvičení ve třídě i v terénu - prohlídky měst, památek a na cvičných zájezdech, v nichž žáci prakticky uplatní nabyté vědomosti. K dalším metodám patří projektové vyučování, hry...

Cestovní ruch

Učivo se zaměřuje na tematické celky, které žáky postupně seznámí s jednotlivými druhy služeb cestovního ruchu, s podmínkami jejich poskytování. Uvede žáky do problematiky managementu a marketingu cestovního ruchu a prohloubí jejich znalosti z oblasti právních podmínek v cestovním ruchu.

Pojetí výuky

Výuka je vedena formou interaktivních přednášek, praktických cvičení a samostatné práce. Žáci pracují s textem, s mapami a dalšími informačními zdroji.

Podnikání v cestovním ruchu

Učivo směřuje k detailnímu poznání problematiky práce referenta cestovní kanceláře při práci na zajištění služeb a přípravě prodeje zájezdu nebo při sjednávání cestovní smlouvy s konkrétním klientem. Učivo také obsahuje praktický nácvik práce odborného průvodce cestovního ruchu při zájezdové činnosti v plném rozsahu.

Pojetí výuky

Výuka je vedena formou výkladu, praktických cvičení a samostatné práce. Žáci pracují na počítačích ve specializované učebně, dále pracují s textem, s mapami a dalšími informačními zdroji.

Projekt Praha

Poznání Prahy jako hlavního město státu a nejvýznamnější turistické oblasti ČR je hlavním tématem projektu, který obsahuje třídenní návštěvu města s odborným programem, které předchází dvoudenní intenzívní příprava ve škole.

Předměty, kterých se týká

Metodika průvodcovské činnosti, Cestovní ruch, Ekonomika, Právo, Dějiny kultury, Literární výchova, Hotelový provoz, Zařízení provozoven.

Očekávané výstupy a cíle projektu

Cílem projektu je spojení teoretických poznatků s praxí, posílení mezipředmětových vztahů a vazeb. Očekávaným výstupem je ucelená představa studentů o Praze jako nejvýznamnějším administrativním a turistickém centru státu.

Pojetí

Řízené samostudium, interaktivní přednášky, pracovní semináře, praktická činnost.

Pomůcky a prostředky

Doporučená literatura, DVD a video prezentace
Určeno pro: 3. ročník

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK