VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Škola » Studijní obory » 65-42-M/01 Hotelnictví » Vyučované předměty » Další odborné předměty

Další odborné předměty

Ekonomika a podnikání

Obsah tohoto okruhu umožňuje žákům osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodněpodnikatelských aktivit, orientovat se v ekonomických jevech a procesech tržního hospodářství a v právních aspektech obchodně podnikatelských vztahů. Žáci jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru a k uplatňování podnikatelské etiky.

V tomto odborném okruhu se vyučují následující předměty:

Ekonomika

Obsah je zaměřen především na ekonomiku podniku a její aplikaci na obor. Tvoří ho učivo o majetku podniku, podnikových činnostech a zásadách hospodaření. Neméně důležitá je znalost fungování finančního trhu národního hospodářství, tedy trhu peněžního a kapitálového včetně institucí. Mikroekonomika je výrazně ovlivňována makroekonomikou, a proto bude výuka doplněna o hospodářskou politiku státu a o působení v rámci Evropské unie.

Marketing a management

Cílem předmětu je seznámit žáky s významem marketingu a managementu, naučit je používat jednotlivé nástroje marketingového mixu v hotelnictví a cestovním ruchu, analyzovat silné a slabé stránky hotelu, jeho příležitostí a ohrožení a využití jejich nástrojů při operativním i strategickém řízení provozu ve službách cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství.

Účetnictví

Cílem předmětu je seznámit žáky s významem účetnictví pro řízení firmy pro oblast služeb hotelnictví a cestovního ruchu a pochopit jeho podstatu. Naučit se účtovat základní účetní případy, se kterými se setkávají v hospodářské praxi. Osvojit si základní systém vědomostí a dovedností v oblasti získávání a zpracování ekonomických informací prostřednictvím účetnictví. Učivo obsahuje všeobecný náhled na účetnictví jako součást informačního systému firmy, jeho legislativní rámec a základní strukturu, účetní dokumentaci, majetek a zdroje jeho financování, rozvahu, účet jako základní prvek účetnictví, účetní techniky.

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením (včetně specifického programového vybavení, používaného v příslušné profesní oblasti). Jedním ze stěžejních témat oblasti informačních a komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl efektivně pracovat s informacemi (zejména s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií) a komunikovat pomocí Internetu. Podstatnou část vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích představuje práce s výpočetní technikou. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je rozšiřováno podle aktuálních vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a komunikačních technologií a specifika oboru.

V tomto odborném okruhu se vyučují následující předměty:

Práce s počítačem

Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci se naučí na uživatelské úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením.

Technika administrativy

Cílem předmětu je naučit žáky ovládat psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, seznámit je s používáním běžné kancelářské techniky, upevnit pracovní návyky jako je přesnost, pečlivost ve vedení záznamů a v písemné komunikaci.

Výuka probíhá v učebnách výpočetní techniky. Žáci procvičují přesnost a rychlost pomocí výukového softwaru a textového editoru. Jsou využívána cvičení na zvyšování přesnosti (neustálým opakováním), zvládnutí psaní v požadované rychlosti.

Informační a komunikační technologie v turismu

Cílem předmětu je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi především pro potřeby turismu. Učivo se zaměřuje na tematické celky, které žáky postupně seznámí s informacemi, informačními a rezervačními systémy a možnostmi využívání počítačové sítě Internet v turismu.

Zpracování ekonomických dat

Cílem předmětu je seznámit žáky se zpracováním účetnictví a daňové evidence pomocí výpočetní techniky a naučit je využívat programy pro vedení účetnictví a daňové evidence.

Učivo navazuje na znalosti účetnictví získané ve třetím a čtvrtém ročníku, propojuje teoretické znalosti a jejich zpracování pomocí účetního programu.

Komunikace ve službách

Hlavním cílem obsahového okruhu je rozvoj profesních komunikativních kompetencí žáků v oblasti společenské, obchodně-podnikatelské, administrativní a sociální. Při rozvíjení sociálně komunikativních kompetencí se uplatňují psychologické aspekty komunikace a společenská etiketa. Oblast písemné komunikace zahrnuje především vyhotovování dokumentů obchodního styku, vedení personální agendy, operační evidence a dalších forem podnikové komunikace.

V tomto odborném okruhu se vyučují následující předměty:

Komunikace ve službách

Cílem předmětu je dokonalá znalost společenského chování, společenských pravidel a především pojetí výuky s maximálním využitím aktivizačních metod a praktických činností žáků. Ve výuce se uplatní různá imitační, improvizační a tvořivá cvičení, etudy, situační hry, pohybová, hlasová, rétorická aj. cvičení. Předmět je zaměřen na vývoj mravní stránky osobnosti žáků. Podílí se na záměrném působení na změny u osobností žáků. Ústředním tématem je společenská výchova, pravidla etikety a respektování společenské významnosti, důraz je kladen na osobní - rétorický projev žáků.

Písemná a elektronická komunikace

Obecným cílem předmětu je rozvíjet komunikační kompetenci žáků v oblasti písemného styku. Žáci se seznámí s pravidly a normami v písemném obchodním styku, naučí se vyhotovit jednotlivé obchodní písemnosti, seznámí se se základními písemnostmi hotelového charakteru a s moderním zpracováním textů. Učivo zahrnuje základní pravidla a normy uplatňované v písemném styku, písemnosti při uzavírání, plnění a porušování kupních smluv, písemnosti při organizaci a řízení podniku, personální písemnosti, písemnosti právního charakteru, osobní písemnosti, písemnosti hotelového charakteru. Učivo dále zahrnuje vyplňování jednoduchých formulářů a moderní zpracování textů. Důraz se klade na vytváření dovednosti efektivně pracovat s informacemi.

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK