VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
iškola.cz - přihlášení
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
iŠkola.cz
Adresa
Tel

Úvod » Pro studenty » Maturita » Obecné informace - Podnikání

Maturitní zkouška Podnikání

Studium je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia na středních školách.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části, žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky

Zkoušky zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném termínu a za stejných podmínek, současně určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanovuje také kritéria hodnocení.

(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou

 • a) český jazyk a literatura,
 • b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a
 • c) matematika.

(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).

(3) Zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a zkouška ze zkušebního předmětu cizí jazyk se skládají z dílčích zkoušek konaných

 • a) formou didaktického testu,
 • b) formou písemné práce a
 • c) ústní formou před zkušební maturitní komisí.

(4) Zkouška ze zkušebního předmětu matematika se koná formou didaktického testu. Didaktickým testem se pro potřebu tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

(5) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c).1

Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se skládá společná část maturitní zkoušky.

Na naší škole je možno konat maturitní zkoušku z těchto cizích jazyků:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků školy s ohledem na specifika a možnosti školy a ve vztahu k možnostem uplatnění absolventa na trhu práce v regionu, případně jeho dalšího studia.

(1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program.

(2) Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce podle § 81 odst. 1.2

Profilová část maturitní zkoušky na naší škole se skládá ze dvou povinných zkoušek, které musí žák úspěšně absolvovat, aby profilovou část vykonal. Kromě těchto povinných zkoušek si žák může zvolit až dvě zkoušky nepovinné.

Struktura profilové části

 • Ústní zkouška z ekonomiky, ve které jsou zařazeny otázky z předmětů Ekonomika podniku, Chod podniku, Právo, Management a marketing.
 • Praktická maturitní zkouška ve formě písemné práce na vylosované téma, a to z účetnictví a daňové evidence. Učivo je obsaženo v předmětech Účetnictví a Ekonomická cvičení.


Vysvětlivky:

 • 1) Aktuální znění školského zákona ke dni 9. listopadu 2012
 • 2) Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává dodatek k rámcovým vzdělávacím programům oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání M a L (s výjimkou rámcových vzdělávacích programů oborů vzdělání kmenového oboru 78-42-M Lyceum) a oborů vzdělání v konzervatoři kategorie stupně dosaženého vzdělání M a P, ze dne 4. července 2012.
Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK