VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Pro studenty » Maturita » Obecné informace - Podnikání

Maturitní zkouška Podnikání

Studium je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia na středních školách.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části, žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky

Zkoušky zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném termínu a za stejných podmínek, současně určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanovuje také kritéria hodnocení.

(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou

 • a) český jazyk a literatura konaná formou didaktického testu
 • b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem - konaná formou didaktického testu  nebo
 • c) matematika.

(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou didaktického testu a druhé zkoušky formou didaktického testu, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).

(3) Zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a zkouška ze zkušebního předmětu cizí jazyk se skládají z dílčích zkoušek konaných

 • a) formou didaktického testu ve společné části
 • b) formou písemné práce  - nově profilová část
 • c) ústní formou před zkušební maturitní komisí. - nově profilová část

(4) Zkouška ze zkušebního předmětu matematika se koná formou didaktického testu. Didaktickým testem se pro potřebu tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

(5) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c).

Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se skládá společná část maturitní zkoušky.

Na naší škole je možno konat maturitní zkoušku z těchto cizích jazyků:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků školy s ohledem na specifika a možnosti školy a ve vztahu k možnostem uplatnění absolventa na trhu práce v regionu, případně jeho dalšího studia.

(1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 nebo 4 povinných zkoušek. Počet povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program.

(2) Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce podle § 81 odst. 1.2

Profilová část maturitní zkoušky na naší škole se skládá ze 3 nebo 4 povinných zkoušek, které musí žák úspěšně absolvovat, aby profilovou část vykonal. Kromě těchto povinných zkoušek si žák může zvolit až dvě zkoušky nepovinné.

Struktura profilové části

 • Ústní zkouška z ekonomiky, ve které jsou zařazeny otázky z předmětů Ekonomika podniku, Chod podniku, Právo, Management a marketing.
 • Praktická maturitní zkouška ve formě písemné práce na vylosované téma, a to z účetnictví a daňové evidence. Učivo je obsaženo v předmětech Účetnictví a Ekonomická cvičení.
 • Ústní a písemná zkouška z českého jazyka
 • Ústní a písemná zkouška z cizího  jazyka, pokud si ji žák zvolil.  1)


Vysvětlivky:

 • 1) Dle novely školského zákona č. 284/2020 Sb.
 • 2) Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává dodatek k rámcovým vzdělávacím programům oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání M a L (s výjimkou rámcových vzdělávacích programů oborů vzdělání kmenového oboru 78-42-M Lyceum) a oborů vzdělání v konzervatoři kategorie stupně dosaženého vzdělání M a P, ze dne 4. července 2012.
Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK