VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Škola » Studijní obory » 65-42-M/01 Hotelnictví » Praxe

Praxe studentů

Praxe umožňuje studentům využít a rozšířit své poznatky z výuky odborných předmětů, rozvíjí jejich odborné kompetence, komunikační kompetence a přispívá k celkovému rozvoji osobnosti žáka. Žáci vykonávají praxi v gastronomických a hotelových zařízeních, informačních centrech, cestovních kancelářích a agenturách, kde se prezentují svými dovednostmi na veřejnosti.

Během studia absolvují studenti praxi odbornou a praxi učební.


Odborná praxe Učební praxe
1. ročník 3 týdny (květen) -
2. ročník 2 týdny (květen) -
3. ročník 3 týdny (červen) 1 den v týdnu (pátek)
4. ročník 2 týdny (září) 1 den v týdnu (pátek)

Odborná praxe

Odbornou praxi vykonávají studenti prvního až čtvrtého ročníku na pracovištích fyzických a právnických osob. Odborná praxe navazuje na výuku odborných předmětů a uskutečňuje se ve dvou až třítýdenních blocích. Studenti vykonávají praxi v rozsahu 6 hodin denně, tj. 30 hodin týdně.

Cílem odborné praxe je aplikace teoretických vědomostí do praxe. Vede studenty k samostatnému řešení úkolů v praxi. Student získává i zkušenosti v oblasti komunikace (včetně komunikace cizojazyčné) a společenského chování.

V oblasti cestovního ruchu si studenti osvojí techniky prodeje zájezdů a dalších služeb CK, techniku obsluhy v  informačním centru, seznámí se s materiálně-technickým vybavením kanceláře a se speciálními softwary pro CK.

V oblasti hotelnictví si studenti osvojí techniky obsluhy a technologie přípravy pokrmů a nápojů, seznámí se s činností účtujícího číšníka, vyúčtováním a odvodem tržeb, zdokonalí se v přípravě slavnostních tabulí, v ubytovacích zařízeních si osvojí práci na recepci, péči o hosty během pobytu, realizaci tržby, finanční evidenci, zdokonalí se v práci s výpočetní technikou.

Učební praxe

Učební praxi vykonávají studenti 3. a 4. ročníku během celého školního roku jeden den v týdnu v rozsahu 5 hodin.

Cílem učební praxe je seznámit žáky s reálnou situací ve studijním oboru, napomoci jim při volbě specializace a rovněž poskytnout kontakty s budoucími potencionálními  zaměstnavateli.  Učební praxe rozvíjí odborné profesní kompetence studentů a celkově formuje jejich osobnost, vede je ke kulturnímu a společenskému vystupování a komunikaci. Studenti se naučí zvládat běžné i mimořádné situace, celoživotně sledovat moderní trendy v oboru.

Studenti jsou vedeni k aktivnímu a tvořivému postoji k problémům, k adaptabilitě, flexibilním a kreativním postojům, k aktivnímu přístupu k pracovnímu životu a profesní kariéře, k odpovědnému přístupu k týmové i samostatné práci, k chápání pracovních činností jako příležitosti k seberealizaci, k utváření adekvátního sebevědomí, k rozvoji komunikativních dovedností, k utváření kultivovaného vystupování, k porozumění potřebným technickým a technologickým metodám a pracovním postupů, k osvojení pracovních postupů potřebných pro kvalifikovaný výkon povolání a pro uplatnění se na trhu práce.

Student získá praktické předpoklady potřebné pro úspěšné uplatnění v řídících funkcích středního managementu. 

Poznatky získané na této praxi studenti uplatňují rovněž při praktické maturitní zkoušce.

Zajištění praxe

Každý žák si odbornou i učební praxi zajišťuje sám zpravidla v místě bydliště nebo v blízkém okolí. Škola mu jeho výběr schvaluje. V případě, že si student praxi nezajistí sám, zajistí ji škola.

Spolupráce se sociálními partnery

V souladu s § 65 zákona č. 561/2004 Sb. a souvisejících předpisů uzavírá škola smlouvy se svými sociálními partnery, fyzickými a právnickými osobami. Na základě smluv dochází u těchto partnerů k vykonávání povinné odborné i učební praxe.

Sociální partneři poskytují škole zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotících dotazníků, v nichž se na závěr praxe vyjadřují ke kompetencím praktikantů a sdělují své další požadavky na vzdělávací proces a jeho inovace.

Sociálními partnery školy jsou např.

Pro hotelnictví

 • Restaurace Podkova, Olomouc
 • Restaurace Na pile, Olomouc
 • Restaurace Hanácký dvůr, Olomouc
 • Restaurace U Dvou Císařů, Uničov
 • Restaurace Muzeum, Litovel
 • Restaurace Záložna, Litovel
 • Hotel M, Šternberk

Pro cestovní ruch

 • CK Bavi, Litovel
 • CK Victoria Olomouc
 • CK Bohemian Fantasy Olomouc
 • CA Kovotour plus, Olomouc
Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK